Regler och villkor

Regler och villkor

Ansvarig för denna kampanj är Skånemejerier Försäljning AB. Kampanjen administreras av Prendo AB för Skånemejerier Försäljning AB:s räkning.

KAMPANJPERIOD
Kampanjen pågår fr.o.m. 2021-09-06 t.o.m. 2021-12-01 eller så långt lagret räcker.

VILLKOR FÖR ATT FÅ DELTA
För att få deltaga krävs att deltagaren kan visa kvitton på att deltagaren har köpt fem av någon eller några av följande storlekar av mjölk, fil eller yoghurt från Skånemejerier, Hjordnära, Måväl och/eller Åsens; 2 liter, 1,5 liter eller 1 liter (”kampanjprodukter”) och laddat upp godkända kvitton på kampanjsidan www.älskaskåne.se. Endast dessa angivna storlekar räknas för att deltagandet ska vara giltigt. Bilden som laddas upp måste tydligt visa ett kvitto. Bild på inköpta produkter godkännes ej.

Genom att registrera dig på kampanjsidan www.älskaskåne.se, godkänner du din medverkan i kampanjen och aktuella villkor för denna.

För att delta i kampanjen måste du vara minst 18 år gammal och folkbokförd i Sverige. Anställda hos företag som har medverkat i planeringen och utvecklingen av denna kampanj får inte delta.

PREMIEINFORMATION
Mobilskal med text, om max två rader, som deltagaren själv väljer. Värde på mobilskalet är 169:-. Endast de modeller av mobilskal som listas på kampanjsidan är tillgängliga.

Skånemejerier Försäljning AB förbehåller sig rätten att neka texter på mobilskalen som är kränkande, diskriminerande eller på annat sätt olämpliga. Deltagaren får i så fall möjlighet att välja en ny text. Deltagaren meddelas om detta via e-post. Texten på mobilskalet får endast innehålla tecken från det latinska alfabetet.

Skånemejerier Försäljning AB förbehåller sig rätten att diskvalificera deltagare vid misstanke om fusk, vid ej godkända kvitton eller om reglerna och villkoren för kampanjen ej i övrigt uppfylls.

Eventuell skatt på premien betalas av deltagaren. Premien kan inte lösas in mot kontanter eller överlåtas till någon annan.

Mobilskal som ej hämtas ut återgår till avsändaren och skickas ej tillbaka till deltagaren igen.

ANSVAR OCH RÄTTIGHETER
Skånemejerier Försäljning AB ansvarar inte för:

 • Direkta, indirekta eller oavsiktliga förluster till följd av användning av kampanjsidan eller deltagande i kampanjen.
 • Virus eller annan skada på användarens dator till följd av registrering på eller användning av kampanjsidan – däribland överföring av material, ljud, data, text, bilder och video från kampanjsidan.
 • Premiens beskaffenhet, utskick och information.

Deltagare i kampanjen och mottagare av mobilskalet friskriver Skånemejerier Försäljning AB, och andra parter som medverkar direkt eller indirekt i denna kampanj på Skånemejerier Försäljning AB:s uppdrag, från allt ansvar som rör skador som orsakats av eller påstås ha orsakats genom deltagande i denna kampanj. Detta gäller även mottagande och användning av mobilskalet, så långt sådan friskrivning är möjlig enligt gällande svensk lag.

Skånemejerier Försäljning AB, och andra parter som medverkar direkt eller indirekt i denna kampanj på Skånemejerier Försäljning AB:s uppdrag, ansvarar ej för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med kampanjen.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Hantering av personuppgifter sker i enlighet med GDPR 2016/679.

Genom att delta i kampanjen ger deltagaren tillstånd till att Skånemejerier Försäljning AB och Prendo AB och eventuella underleverantörer behandlar personuppgifter för de syften som framgår häri.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG:
Skånemejerier Försäljning AB
BOX 7025
200 42 Malmö
Sverige

PERSONUPPGIFTSBITRÄDE:
Prendo AB
Brukslagarevägen 5
611 31 Nyköping
Sverige

Dina personuppgifter är tillgängliga för berättigade anställda hos Skånemejerier Försäljning AB och Prendo AB och kan komma att överföras till tredje parter, såsom underleverantörer som tillhandahåller tjänster i samband med kampanjen.

Skånemejerier Försäljning AB och Prendo AB använder de insamlade personuppgifterna endast till att genomföra kampanjen och till att översända premien. Deltagarnas uppgifter används inte till direkt marknadsföring, om inte deltagaren uttryckligen har gett samtyckte till det.

PERSONUPPGIFTER SOM KAN KOMMA ATT SAMLAS IN

 • För- och efternamn
 • Kontaktinformation, som t.ex. pseudonymer, e-postadress, adress och telefonnummer
 • Ålder och/eller födelsedatum
 • Vårdnadshavarens namn och kontaktinformation ifall användaren är under 18 år
 • Eventuella samtycken från deltagaren
 • Deltagarens vägran att delge vissa personuppgifter
 • Information relaterat till kommunikation i samband med kampanjen och användning av kampanjsidan
 • Annan profilering eller information som deltagaren angett
 • Andra personuppgifter som har samlats in efter deltagarens tillåtelse

SYFTET MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Den insamlade informationen kan användas till:

 • Genomförandet av kampanjen
 • Att leverera premier
 • Att upprätthålla kontakt, inklusive korrespondens, med deltagaren i samband med kampanjen
 • Att erbjuda en service

Personuppgifterna kan komma användas till andra ändamål då deltagaren uttryckligen har gett samtyckte till det.

Mängden besök på kampanjsidan och annan allmän, anonym information följs upp med hjälp av cookies eller annan motsvarande teknik. Skånemejerier Försäljning AB och/eller Prendo AB kommer eventuellt att använda cookies för att visa anpassade annonser för webbläsare som tidigare har besökt webbplatsen när de surfar på andra sajter, i syfte av så kallad onmarknadsföring (remarketing).

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter kan överföras till tredje parter ifall genomförande av kampanjen kräver detta. Detta kan ske t.ex. till underleverantörer vid leverans av premier eller administration av kampanjen. Sådana tredje parter raderar alla personuppgifter efter det att kampanjen har slutförts.

Personuppgifter överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) om det inte är nödvändigt för genomförandet av kampanjen eller om det är nödvändigt enligt lag.

PRINCIPER FÖR SKYDD AV INSAMLADE PERSONUPPGIFTER
Endast berättigade anställda hos Skånemejerier Försäljning AB och Prendo AB har rätt att behandla insamlade personuppgifter med anledning av kampanjen.

Personuppgifter lagras i databaser skyddade med brandväggar, lösenord och andra tekniska åtgärder. Databaser och deras säkerhetskopieringsfiler finns i låsta lokaler och uppgifterna är endast tillgängliga för särskilda anställda. Servrarna är starkt skyddade.

Skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal har gjorts med tredje part som är inblandade i kampanjen, där detta krävs enligt GDPR (2016/679). Avtalen säkerställer att tredje parter skyddar och hanterar personuppgifterna i enlighet med rådande lagstiftning.

RÄTT ATT BEGÄRA INFORMATION OM INSAMLADE PERSONUPPGIFTER
Enligt GDPR (2016/679) har deltagaren i kampanjen rätt att begära ut information om personuppgifter som har samlats in i samband med kampanjen. En sådan begäran ska skickas via e-post till kundservice@prendo.se

Om det finns fel i personuppgifter som lagras kan deltagaren lämna en begäran om korrigering till Prendo AB till ovan nämnda e-postadress.

LAGRANDE AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter lagras endast så länge som kampanjens utförande kräver det. Efter att kampanjen är utförd, och förutsatt att det inte längre pågår korrespondens med deltagare med anledning av kampanjen, raderas samtliga personuppgifter om deltagaren. Personuppgifter raderas inte om deltagare har samtyckt till att personuppgifter får sparas även efter kampanjen, för specifika syften.